Tigrinya lernen – mit Lernkarten

Tigrinya lernen: mit Lernkarten  ምምሃር ብመምሃሪ ካርታ

  • mit ausgedruckten Lernkarten ኣብ ወረቀት ዝተሓተሙ ካርታ
  • oder mit der memoCARD-Software  ብሜሞካርድ
  • oder der mC-LBox ወይ ድማ ብmC-LBox

Lernen mit Lernkarten hat den Vorteil, dass man Wissen und Wörter so oft wiederholen kann, bis man das Wissen oder die Wörter nicht mehr vergisst. Das Gelernte bleibt also durch das regelmäßige Wiederholen.

ምምሃር ብመምሃሪ ካርታ ብዙሕ ጥቅሚ ኣለዎ ፣ ሓደ ብዙሕ ፈልጠትን ረብሓ ዘለዎ ቃላትን ኩሉ ግዜ እናደጋገምካ፡ ስጋብ ጨርሽካ ኸትርስዖም ዘይትኽእል እዋነ ምብጻሕ ማለት እዩ ።

Zuerst erscheint eine Frage.

ብመጀመርታ እቲ ገጽ ሕቶ ቃላት ይኸፈት፡

Tigrinya lernen - LernBox

Dann überlegt man die Antwort. Wenn man die Antwort wissen will, tippt man auf den Vorhang. Die Antwort erscheint.

ዳሕራይ መልሳ ናይታ ሕቶ፡ ከይ ሬኤካ ንቁሩብ ደቃይቅ ተሓስበላ፡  እንተዘይ ፈለጥካያ እታ መጋረጃ ትከፍታ (መልሲ ኣርእይኒ ትጥዉቃ)።

Tigrinya lernen - Vorhang

Weiß man die Antwort, tippt man auf das lächelnde Gesicht. Die Karte kommt in das nächste Fach und wird an einem anderen Tag wiederholt.

እንተድኣ እታ መልሲ ፈሊጥካያ፡ ኣብታ ዝስሕቅ ዘሎ ገጽ ጠውቅ፡

Tigrinya lernen - Antwort gewusst

Weiß man die Antwort nicht, dann tippt man auf das traurige Gesicht. Die Karte kommt zurück in das erste Fach.

እንተድኣ እታ መልሲ ዘይ ፈሊጥካያ፡ ኣብታ ዝነብዕ ዘሎ ገጽ ጠውቅ፡ እታ ካርታ ኣብቲ ቀዳማይ መሰርዕ ናይ ሳንዱቅ ትምለሰ።

Will man bestimmte Karten erst später lernen, kann man die Karte mit dem Flugzeug herausnehmen und später wieder holen.

እንተድኣ  ፈልይ ዝበለት መምሀሪ ካርታ ኣብ ካልእ ግዜ ኸትማሃራ ወሲንካ፡ እታ ካርታ በዛ ነፋሪት ጠዊቅካ ኸተውጽኣ ትኽእል፡

Das Lernkartensystem funktioniert wie eine große Schublade mit 10 Fächern.

እዛ መምሃሪት ካርታ  ኣብ ዓሰርተ ኸፈሊታት ትኸፈል።

Tigrinya lernen - 10-FächerBox

Fach:  1           2           3           4           5           6           7           8           9           10

Fach 1: Neue oder vergessene Wörter; ኸፍሊ 1 ፡ሐዳሽ ካርታ ወይ ድማ ዝተረስዑ ቃላታት፡

Fach 2: Wörter, die schon einmal gewusst wurden: ኸፍሊ 2፡ ቃላታት እቶም ብሓደ ግዜ ተጸኒዖም ዝነበሩ።

Fach 3: Wörter, die schon zweimal gewusst wurden;  ኸፍሊ 3፡ ቃላታት እቶም ኸልተ ግዜ ተጸኒዖም ዝነበሩ።

Fach: 4 bis 10 usw.   ኸፍሊ 4፡ ስጋብ ዓሰርተ ኸፍሊ ኮሙኡ እናበለ ይቅጽል።

Jeder Mensch braucht unterschiedlich viele Wiederholungen zu verschiedenen Zeitpunkten.

Durch häufiges Wiederholen bleibt das Wissen und nach einer bestimmten Anzahl von gewussten Wiederholungen wird es nicht mehr vergessen.

ዝኮነ ሰብ ከከም ፈጥረቱ ፡ብዙሕ ግዜ ምድግጋም የድልዮ መታን ኣበ ሓንጎሉ ኸሰፍር፡ ብድሕሪ ደጋኪምካ ምምሀር እቲ ናይ ምፈላጥ ዓቅሚ እና በርከተ ይከይድ።

Es gibt Menschen, die sich für wenige Tage etwas merken können, aber nach zwei Wochen oder einem Monat wieder vergessen haben.

ኣሎ ፈጡር ሰብ፣ ንሓደ ሓጺር ማዓልታት ኸዝኸርን ፣ከስተብሕልን ዝክእል፣ ኣብ ሞንኦ ኸልተ ሰሙን ወይ ወርሒ ድማ ኸርስዕ ዝኽእለ።

Andere Menschen vergessen gelernte Wörter ganz schnell. Wenn sie aber etwas gelernt und verstanden haben, vergessen sie nichts mehr.

ካልእ ፈጡር ሰብ ውን፣ቀልኢፎም ዝተማሃርዎ ቃላት ዝረስዑ፣ ግን እንተ ድኣ ዝተማሃርዎ ነገር  ጽቡቅ ተረዲኦሞ ፡ፈጺሞም ኣይርስዕዎን ኢዮም።

Weil Menschen unterschiedlich sind, kann man bei der memoCARD-Software und der mC‑LBox die Zeitabstände für die Wiederholungen selbst einstellen.

ኩሉ ሰብ ሓደ ስለ ዘይኮነ ፡ እዚ ሜሞ ካርድ ሶፍትዌርን ኮሙኡ ድማ  mC‑LBoxን ፡ ምሰቲ ዘለካ ዉሱን ግዜ ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ሳዓት ከም ዝጥዕመካ፡ ከትደጋግሞ ኸትምድቦን ትኽእል ኢካ።

Tigrinya lernen - Einstellungen

Fach 01. Sofort. Hier sind alle neuen und ungelernten Wörter. Wenn man eine Karte aus Fach 01 gewusst hat und auf das lächelnde Gesicht getippt hat, dann kommt die Karte in Fach 02.

ኸፍሊ 01. ናይ ግድን. ኣብዚ ዘለዉ ካርታ ፣ኩሎም ሓደሰትን ጌና ዘይተጸንዑ ቃላታት እዮም፡ እንተድኣ ካብዚ

ኸፍሊ 01 ሓደ ካርታ መልሳ ጽቡቅ ፈሊጥካያ (እና ሳሓቀ ጠዊቅካ)፡ እዛ ካርታ ዝፈለጥካያ ናብ ኸፍሊ 02 ትሓልፍ።

Fach 02. Die Karten aus Fach 2 können hier nach 15 Stunden wieder gelernt werden. Es sind aber auch anderen Einstellungen möglich, z. B. nach 1 Tag usw.

ኸፍሊ 02.  እዞም ካርታ ኣብ ኸፍሊ 02 ዘለዉ ፡ድሕሪ 15 ሳዓታት ደጊምካ ኸትማሃሮም ትኽእል ኢካ፡

ስለዚ እቲ መደብ ምድግጋም  ኣጸናንዓ ፣ብዓልካ ኢካ ትውስኖ ፡ ንምሳሌ ድሕሪ ሓደ ማዓልቲ።

Hat man die Lösung einer Karte nicht gewusst, dann wandert die Karte zurück in Fach eins. Wusste man die Lösung, dann kommt die Karte in Fach 03 usw.

እታ መልሲ ናይታ ሕቶ ኣይፈለጥካያን ፣ በዚ ምኸንያት እታ ካርታ ናብ ኸፍሊ 01. ትምለሰ፡ እንተድኣ ፈሊጥካያ ግን እታ ካርታ ናብ ኸፍሊ 03. ትሓልፍ።

Es wird empfohlen, am Anfang neue Wörter in kurzen Zeitabständen zu wiederholen und dann die Zeitabstände bis zu einem Jahr zu verlängern. Meistens werden folgende Zeitabstände eingestellt: Fach 02 bis 04: 1 Tag, Fach 05: 7 Tage; Fach 06: 14 Tage, Fach 07: 28 Tage; Fach 08: 84 Tage, Fach 09: 168 Tage und Fach 10: 336 Tage. Weiß man eine Antwort nach ungefähr einem Jahr noch, dann wird sie nicht mehr vergessen.

ከም ሓቤሬታ፡ ኣብ መጀመርታ ሓደስቲ ቃላታት (ወይ ኽተጽንዖም መዲብካ ዘለካ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ) ኣብ ሓጺር ግዜ ትደጋግሞም፡ ዳሕራይ እቲ ናይ ምድግጋም እዋን ፣ኣብ ዉሱን ግዜ ኣብ ሞንጎ ሓደ ዓመት ኸምደብ ይካኣል።

ድበዝሕ ግዜ ነዞም ዝስዕቡ ናይ ምድግጋም እዋን ይምደቡ። ኸፍሊ 02. ስጋብ  ኸፍሊ04 . ዘለው ኣብ ሓደ ማዓልቲ፡ ኸፍሊ 05.  7 ማዓልቲ፡  ኸፍሊ 06.  14 ማዓልቲ፡ ኸፍሊ 07.  28 ማዓልቲ፡ ኸፍሊ 08. 84 ማዓልቲ፡  ኸፍሊ 09.  168 ማዓልቲ፡  ኸፍሊ 10. 336 ማዓልቲ። እንተድኣ  እታ መልሲ ናይታ ሕቶ ዳርጋ ሓደ ዓመት ዘይ ተረስዔት ፡ ንመጻኢ ግዜ ውን ፈጺማ ኣይኸትርሳዕን ኢያ።

Bei den Einstellungen kann man auch festlegen,

ኸተታካኽል ከለካ ዉሱን መደብ ኸተንብር ትኽእል ኢካ፡

  • ድምጺ  ገጽ A  ኣውቶማቲኸ ትውላዕ
  • ድምጺ ገጽ B  ኣውቶማቲኸ ትውላዕ
Tigrinya lernen - Töne abspielen

ob man das gesprochene Wort hören will, oder nur die Aussprache in Tigrinya von Seite A aber nicht die deutsche Aussprache von Seite B; Bei diesem Beispiel sind die Hacken für Seite A und B angeklickt worden. Das heißt beide Sprachen können gehört werden. Man kann aber die Hacken durch anklicken entfernen, dann hört man keine der Sprachen.

እንተ ድኣ እቲ ድምጺ ኽስማዕ ኮይኑ፡ ዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ኣሎ፡

ንምሳሌ  እቲ ድምጺ ብትግርኛ  ገጽ A ወይ ድማ ድምጺ ብጀርመን ገጽ B ፡ ሓደ ካብ ኽልቲኦም ፣ ወይ ድማ ኽልቲኦ ድምጺ ጌርካ ኸትሴምዖም ትኽል ኢካ፡ ቀንዲ ኣድላይ ናይዚ፡ ነተን ኣብ ላዓሊ ዘለዋ  (ድምጺ ገጽ A፣ ገጽ B) ኸትመርጽ ኣሎካ፡ (እዚ  ድምጺ ኸዉላዕን ፣ኸጠፍእን ይኽል)።

Tigrinya lernen - erst A-Seite

Ob man zuerst die Seite A oder B als Frage sehen will. Z. B. sieht und hört man zuerst das deutsche Wort und überlegt, wie das Wort in Tigrinya heißt, ausgesprochen und geschrieben wird. Bei diesem Beispiel wird zuerst die Seite A für das Tigrinya Wort angezeigt. Tippt man auf den unteren Punkt, dann wird zuerst die deutsche Seite als Frage anzeigt. Je nachdem, was man gerade üben will.

ኣብዚ ዘሎ ሓቤሬታ በየናይ ገጸ ምምሃር ትጅምር ይኮውን (ድምጺ ገጽ A ወይ ገጽ B) ከም ዝሳማማዓካ ትመርጽ።

Interessantes auch hier: memoPower-Shop

Highlights und
Infos zu den kostenfreien memoNews